ورود بیمه گذار ورود با رمز یک بار مصرف
ورود
فراموشی رمز عبور
فراموشی رمز عبور
تغییر رمز
ارسال مجدد کد
ورود با رمز یک بار مصرف
ورود
ارسال مجدد کد
بازگشت به وبسایت
ورود همکاران

راهنما

  • مقادیر مجاز برای نام کاربری کد ملی یا ایمیل یا شماره تماس می باشد
  • بعد از وارد کردن اشتباه کلمه عبور به تعداد خاص برای مدتی نام کاربری شما غیر فعال می شود
  • در صورتی که نام کاربری شما ایمیل باشد جهت فراموشی یا ورود با رمز یک بار مصرف کد برای شما ایمیل می شود
  • در صورتی که نام کاربری شما شماره همراه شما باشد برای فراموشی یا ورود با رمز یک بار مصرف کد برای شماره همراه شما پیامک می شود
  • در صورتی که نام کاربری شما کد ملی باشد کد فراموشی یا ورود با رمز یک بار مصرف برای شما پیامک می شود و در صورتی که شماره همراه شما یافت نشود برای ایمیل شما ایمیل می شود