فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو


کد پستی
انتخاب شخصیت
کد ملی
سال تولد
جنسیت
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
شغل
شماره همراه
پست الکترونیک
کد پستی
استان
شهر

مشخصات مورد بیمه

تاریخ صدور گواهینامه :
تعداد استفاده کنندگان از خودرو :
شماره انتظامی وسیله نقلیه :
سال ساخت
نوع پلاک خودرو :
نوع وسیله نقلیه :
مالکیت وسیله نقلیه :
کاربری خودرو :
نوع خودرو
تیپ خودرو
رنگ
سابقه بیمه بدنه وسیله نقلیه :
بیمه گر سال قبل
شماره بیمه نامه سال قبل
تاریخ انقضاء
:سابقه خسارت
بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث
شماره بیمه نامه
تاریخ صدور
تاریخ انقضاء
آیا خودرو معرفی شده سالم است؟
ارزش خودرو با طبق نظر بیمه گذار

عنوان و ارزش مالی مورد بیمه

الف:خسارت ها و هزینه های تحت پوشش طبق مفاد ماده3 فصل دوم آیین نامه شماره 53 شورایعالی بیمه (شرایط عمومی بیمه بدنه) حق بیمه
ب: پوشش های تکمیلی
بلایای طبیعی:سیل،زلزله،آتشفشان
پاشیدگی رنگ مواد اسیدی و شیمیایی
شکست شیشه به تنهایی به عللی غیراز خطرات اصلی
سرقت درجای لوازم و قطعات خودرو
سرقت درجای لوازم و قطعات درخواستی بیمه گذار
غرامت عدم استفاده از خودرو در مدت تعمیرات
افزایش ارزش خودرو تا 25% نوسانات بازارقیمت ها
سایر:به شرح مندرج در متن بیمه نامه

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه