پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی


انتخاب شخصیت
کد ملی
نام
نام خانوادگی
شماره همراه
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس

سوابق بیمه ای

بلی خیر

شرح فعالیت

نفر
نفر
نفر
نفر
نفر
بلی
خیر
بلی
خیر

مشخصات بنا

متر مربع
متر مربع
طبقه
طبقه
متر

پوشش های تکمیلی مورد درخواست

1- ماموریت های خارج از محل کارکنان
2- اماکن وابسته به محل کارکنان مانند رستوران، حمام، سالن ورزشی وم محل اقامت
3- حوادث وسایل نقلیه موتوری داخل کارگاه
4- مسؤلیت پیمانکاران فرعی (برای فعالیت های ساختمانی الزامی است)
5- مسؤلیت مهندسین ناظر و مشاور
6- پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
7- جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه
8- حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد
9- جبران خسارت بدنی شخص کارفرما و پیمانکار
10- جبران خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث(فقط فعالیت های ساختمانی، عمرانی و صرفا)
11 -ما به التفاوت دیه برای:
12- پرداخت غرامت روزانه کارکنان ساده
ریال
و متخصص
ریال
13- جبران مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی برای هر نفر تا سقف
ریال
14- چنانچه علاوه بر موارد مذکور درخواست پوشش بیمه ای دیگری در زمینه بیمه های مسئولیت دارید مرقوم فرمایید؟
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه