بیمه حوادث انفرادی چیست؟
درباره بیمه حوادث انفرادیسوالات متداول حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادي و گروهی:

بیمه حوادث انفرادي:

در این بیمه شخص می تواند خود و یا فرد دیگري را در قبال حوادث شغلی و غیر شغلی (24 ساعته )  و یا خطرات شخصی براي مدت یک سال بیمه نماید. در این بیمه نامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از  فوت ، نقص عضو جزئی و کلی دائم ، از کارافتادگی ، هزینه پزشکی ، غرامت روزانه از کار افتادگی در اثر  حادثه می باشد.

بیمه حوادث گروهی :

بیمه حوادث براي تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن با توجـه به نیــاز بیمه گذار تنظیم  می گردد. در این بیمه ، بیمه گذار می تواند افرادي را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی براي  مدت یک سال بیمه نماید.