طرح های بیمه

آتش سوزی

طرح ویژه بیمه آتش سوزی
قیمت پایه : 30000000 ریال تخفیف : 15 ریال
طرح مجتمع های مسکونی
قیمت پایه : 2000000 ریال تخفیف : 15 ریال
تست 2
قیمت پایه : 3000000 ریال تخفیف : 5 ریال
تست
قیمت پایه : 2000000 ریال تخفیف : 10 ریال