امور مشتریان

رسیدگی به شکایات

  • آدرس: خیابان آفریقای شمالی بلوار اسفندیار پلاک ۱

  • تلفن : ۲۲۰۲۷۷۷۳

  • فکس : ۲۲۰۵۵۷۳۰

  • همراه : 09000000000

  • پیامک : ۹۸۳۰۰۰۸۴۱۷۰

  • info@taminayandeh.com پست الکترونیک :